*مناجات با خدا

اى خداوندى که در برابر نعمتهایى که به  بندگانت ارزانى مى‏دارى به پاداشت رغبتى نیست.

اى خداوندى که از بخشیدن پشیمان نمى‏شوى.

اى خداوندى که پاداش عمل بنده را نه برابر عمل، بلکه بیش از آن مى‏دهى.

* تفضل خدا بر بندگان

نعمتت بى‏هیچ سابقه است و عفو تو بر مقتضاى فضل و احسان توست و عقوبتت بر آیین عدالت است و هر چه تقدیر کنى خیر ما در آن است.

اگر عطا کنى، عطاى خویش به منت نیامیزى و اگر منع کنى، منع کردنت نه از روى ستم باشد.

پاداش نیک،دهى کسى را که سپاست گوید، با آنکه تو خود او را سپاس گفتن الهام کرده‏اى.

جزاى خیر دهى کسى را که تو را بستاید، با آنکه تو خود او را ستایشگرى آموخته‏اى.

*عیب پوشی از بندگان

عیب کسى را مى‏پوشى که اگر مى‏خواستى، رسوایش مى‏ساختى. به کسى عطا مى‏کنى که اگر مى‏خواستى، عطا از او باز مى‏گرفتى.

و آن دو یکى در خور آن بود که رسوایش کنى و یکى سزاى آن بود که عطاى خویش از او بازگیرى. ولى تو اى خداوند، کار خود بر تفضل بنا نهاده‏اى و قدرت خود را بر گذشت از گناهان جارى داشته‏اى.

*بردباری با بندگان

با آنان که تو را عصیان کنند، با بردبارى رویاروى شوى و آنان را که آهنگ ستم بر خود کنند، مهلت دهى. آرى اى پروردگار من، مهلتشان دهى و با آنان مدارا کنى، باشد که به سوى تو باز گردند، و چاره کارشان به توبه سپارى، تا آن که باید هلاک شود به خلاف رضاى تو در مهلکه نیفتد و آن که از نعمت تو مست غرور شده و طریق شقاوت در پیش گرفته بدبخت نگردد، مگر آنگه که دیگرعذر نماند و حجت بر او تمام شود.

همه این‏ها از روى کرم و عفو توست اى خداى بخشنده و سودى است که از عطوفت تو حاصل گردد، اى خداى بردبار.

اى خداوند، تویى که در عفو به روى بندگانت گشوده‏اى و آن را توبه نامیده‏اى.

و براى رسیدن به این در، آیاتى را که بر پیامبرت وحى کرده‏اى راهنما ساخته‏اى، تا کسى آن در را  گم نکند، که تو اى خداوندى که نام تو  بزرگ و متعالى است ، خود گفته‏اى:

«به درگاه خدا توبه کنید، توبه‏اى از روى اخلاص باشد که پرودگارتان، گناهانتان را محو کند و شما را به بهشتهایى داخل کند که در آن نهرها جارى است.

در آن روز، خدا پیامبر و کسانى را که به او ایمان آورده‏اند فرو نگذارد، و نورشان پیشاپیش و در سمت راستشان در حرکت باشد. مى‏گویند:

اى پروردگار ما، نور ما را براى ما به کمال رسان و ما را بیامرز، که تو بر هر کارى توانایى. »

پس کسى که از دخول به چنین سرایى – سراى توبه – پس از گشودن در و بر گماشتن راهنما غفلت ورزد، چه عذر تواند آورد؟

 *سود در معامله با خدا

اى خداى من، تو کسى هستى که در معامله با بندگان خود، همواره به سود آنان در بها مى‏افزایى‏

و مى‏خواهى که در معامله با تو سود برند و به افزون دهى و نزول بر آستان تو کامیاب شوند، که تو خود گفته‏اى – بزرگ و متعالى است نام تو و بلند است مرتبت تو -

«هر کس کار نیکى انجام دهد، ده برابر به او پاداش داده شود و هر که کار بدى انجام دهد، تنها همانند آن کیفر بیند. »

و نیز تو خود گفته‏اى: «مثل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق مى‏کنند مثل دانه‏اى است که هفت خوشه بر آورد، و در هر خوشه‏اى صد دانه باشد، خدا پاداش هر که را که بخواهد، چند برابر مى‏کند. »

و نیز تو خود گفته‏اى: «کیست که به خدا قرض الحسنه دهد، تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ »

و نظایر این آیات که در قرآن در باب مضاعف شدن حسنات نازل کرده‏اى.

بار خدایا، تویى که به وسیله وحیى که از عالم غیب فرستادى و به ترغیب خویش، آدمیان را به چیزهایى راه نمودى که اگر پنهان مى‏داشتى، از دیدگانشان پنهان مى‏بود.

گوششان از شنیدن آواز آن ناتوان و اندیشه‏هایشان از تصور آن عاجز مى‏آمد، که تو خود گفته‏اى: «مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. مرا سپاس گویید و ناسپاسى من مکنید. »

و نیز گفته‏اى: «اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت شما مى‏افزایم و اگر کفران کنید بدانید که عذاب من سخت است. »

و گفته‏اى: «بخوانید مرا، تا شما را پاسخ گویم. آنهایى که از پرستش من سرکشى مى‏کنند زودا که در عین خوارى به جهنم در آیند. »

بار خدایا، دعاى بندگان را به درگاه خود، عبادت خوانده‏اى و ترک آن را خودپسندى و سرکشى، و کسانى را که از آن سر بر تابند وعده جهنم و خوارى آن داده‏اى.

از این روست که تو را به نعمت و بخششت یاد کردند و به فضل و احسانت سپاس گفتند و هم به فرمان تو، تو را به دعا خواندند، و در راه تو صدقه دادند تا به ثوابشان بیفزایى، و در آن بود رهاییشان از خشم تو و کامیابیشان به خشنودى تو.

بار خدایا، اگر یکى از آفریدگان تو، آفریده دیگر را چنان راهنمایى کرده بود که تو بندگانت را راهنمایى کرده‏اى، او را به صفت انعام و احسان متصف مى‏ساختند و به هر زبان مى‏ستودندش.

پس حمد و سپاس تو را، تا هر زمان که سپاست توان گفت و تا آنگاه که بر حمد تو لفظى باقى است و معنایى که در این طریق بهره‏اى از آن توان یافت.

اى خداوندى که احسان و فضل خویش به بندگانت عطا کرده‏اى و آنان را در بخشش و عطا غرقه ساخته‏اى. آثار نعمت تو بر ما چه آشکار است و احسان تو در حق ما چه بسیار. و چه بسیار ما را به بر و نیکى خویش مخصوص گردانیده‏اى.

ما را به دین برگزیده خود، آیین پسندیده خود، شریعت سهل و آسان خود هدایت کردى و دیدگانمان را بینا ساختى که به تو تقرب جوییم و به مقام کرامت تو واصل آییم.

 

*رمضان، وظیفه برگزیده

بار خدایا، یکى از این برگزیده‏ترین وظایف و خاص‏ترین واجبات، ماه رمضان را قراردادى. ماهى که آن را از میان دیگر ماهها ویژگى دیگرى بخشیده‏اى‏

بر همه اوقات سال برترى‏اش نهاده‏اى، زیرا که در آن قرآن و نور نازل کرده‏اى و بر تکالیف مؤمنان چند برابر افزوده‏اى‏

و روزه را در آن واجب داشته‏اى و مردمان را به بر پاى خاستن براى عبادت خود ترغیب کرده‏اى و شب قدر را که از هزار ماه بهتر است تجلیل فرموده‏اى.

*فضیلت بر سایر امت‌ها با ماه رمضان

و چون رمضان را به ما عطا کردى، ما را بر دیگر امتها فضیلت نهادى و از میان پیروان دیگر کیشها برگزیدى. پس ما به فرمان تو روزش را روزه داشتیم و شبش را به نماز برخاستیم،

و با روزه داشتن و نماز خواندن در این ماه به رحمتى که ما را ارزانى داشته بودى روى نهادیم و آن را وسیله نیل به ثواب تو قرار دادیم.

تویى که هر چه از تو خواهند داری و آنچه از فضل و احسان تو طلبند می توانی بدهی و به خواستاران مقام قرب خود نزدیک هستى.

اى خداوند، ماه رمضان در میان ما بس ستوده زیست و ما را مصاحب و یارى نیکو بود.

و گرانبهاترین سودهاى مردم جهان را به ما ارزانى داشت. اما چون زمانش به سر رسید و مدتش و شمار روزهایش پایان گرفت، آهنگ رحیل کرد.

 

*رفتن ماه رمضان ما را غمگین می کند

اى خداوند، اینک با او وداع مى‏کنیم، همانند وداع با عزیزى که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت تنهایى کند، عزیزى که او را بر ما پیمانى است که باید نگه‏داریم‏

و حرمتى که باید رعایت کنیم و حقى که باید ادا نماییم. پس، اکنون مى‏گوییم:

 

*وداع جانکاه با ماه رمضان

بدرود اى بزرگ‏ترین ماه خداوند و اى عید اولیاى خدا.

بدرود اى گرامى‏ترین اوقاتى که ما را مصاحب و یار بودى، اى بهترین ماه در همه روزها و ساعتها.

بدرود اى ماه دست یافتن به آرزوها، اى ماه سرشار از اعمال شایسته بندگان خداوند.

بدرود اى یار و قرینى که چون باشى، قدرت بس جلیل است و چون رخت بر بندى، فراقت رنج افزا شود. اى مایه امید ما که دوریت براى ما بس دردناک است.

بدرود اى همدم ما که چون بیایى، شادمانى و آرامش بر دل ما آرى و چون بروى، رفتنت وحشت خیز است و تألم افزاى.

بدرود اى همسایه‏اى که تا با ما بودى، دلهاى ما را رقت بود و گناهان ما را نقصان.

بدرود اى یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادى و اى مصاحبى که راههاى نیکى و فضیلت را پیش پاى ما هموار ساختى.

بدرود که آزاد شدگان از عذاب خداوند، در تو چه بسیارند، و چه نیکبخت است آن که حرمت تو نگه داشت.

بدرود که چه بسا گناهان که از نامه عمل ما زدودى و چه بسا عیبها که پوشیده داشتى.

بدورد که درنگ تو براى گنهکاران چه به درازا کشید و هیبت تو در دل مؤمنان چه بسیار بود.

بدرود اى ماهى که هیچ ماه دیگر را توان همسرى با تو نیست.

بدرود اى ماهى که تا تو بودى، امن و سلامت بود.

بدرود اى آن که نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معاشرتت ناپسندى.

بدرود که سرشار از برکات بر ما در آمدى و ما را از آلودگى‏هاى گناه شست و شو دادى.

بدرود که به هنگام وداع از تو نه غبارى به دل داریم و نه از روزه‏ات ملالتى در خاطر.

بدرود که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناک.

بدرود که چه بدیها که با آمدنت از ما دور شد و چه خیرات که ما را نصیب آمد.

بدرود تو را و آن شب قدر تو را که از هزار ماه بهتر است.

بدرود که دیروز که در میان ما بودى آزمند ماندنت بودیم و فردا که از میان ما خواهى رفت آتش اشتیاق در دل ما شعله خواهد کشید.

بدرود تو را و آن فضل و کرم تو را که اینک از آن محروم مانده‏ایم. و بر آن برکات که پیش از این ما را داده بودى و اینک از کفش داده‏ایم.

بار خدایا، ما آشناى این ماهیم، ماهى که ما را بدان شرف و منزلت دادى و به برکت نعمت و احسان خویش روزه داشتنش را توفیق دادى، در حالى که مردمان شقى قدرش را نشناختند و شور بختى خویش را از فضیلتش محروم ماندند.

اى خداوند، تو بودى که ما را برگزیدى و به شناخت این ماه توفیق عنایت کردى و به سنت آن راه نمودى. تو بودى که ما را توفیق روزه داشتن و نمازگزاردن ارزانى داشتى، هر چند ما قصور ورزیدیم و اندکى از بسیار به جاى آوردیم.

بار خدایا، حمد تو راست در حالى که به بدکردارى خویش اقرار مى‏کنیم و به تبهکارى خویش معترفیم. براى رضاى توست اگر در اعماق دلمان پشیمان شده‏ایم و از سر صدق از تو پوزش مى‏طلبیم.

پس در برابر قصورى که در این ماه در طاعت تو ورزیده‏ایم، ما را پاداشى ده که به یارى آن بر فضیلت مرغوب دست یابیم و آن اندوخته‏هاى گوناگون را که به آن مشتاق شده‏ایم بستانیم.

عذر تقصیر ما را در اداى حق خود بپذیر و عمر ما را تا رمضان دیگر دراز کن.

و چون به رمضان دیگر رسیدیم، یاریمان ده تا آن سان که سزاى خداوندى توست عبادتت کنیم و ما را به منزلتى رسان که سزاوار طاعت توست‏

و به چنان اعمال شایسته‏اى برگمار که اداى حق تو را در این رمضان و رمضان دیگر، بایسته باشد.

بار خدایا، در این ماه اگر قصد گناه کرده‏ایم، یا مرتکب آن شده‏ایم،

یا به عمد خطایى از ما سر زده، یا از سر فراموشى ستمى بر خود روا داشته‏ایم، یا پرده حرمت دیگرى را دریده‏ایم،

بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و گناه ما در پرده اغماض فرو پوش و ما را عفو کن و در برابر دیدگان شماتت کنندگان قرار مده‏

و زبان طاعنان در حق ما دراز مگردان و ما را به رأفت پایان نیافتنى و فضل و کرم نقصان ناپذیر خود به کارى برگمار که خطاهایى را که در این ماه مرتکب شده‏ایم و تو آن را نپسندیده‏اى، از میان ببرد یا فرو پوشد.

بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او. ما از سپرى شدن رمضان اندوهگینیم، تو ما را بر اندوه این فراق پاداش خیر ده و این روز عید و روز روزه گشادن را بر ما مبارک گردان.

چنان کن که روز عید از شمار بهترین روزهایى باشد که بر ما گذشته و عفو تو را به سوى ما آورده و گناه ما را زدوده است. بار خدایا، گناهان آشکار و نهان ما را بیامرز.

اى خداوند، با به پایان رسیدن این ماه ما را از لوث گناه پاک نماى و با رفتنش، از ورطه گناهان برهان‏

و از نیکبخت‏ترین کسانى قرار ده که در آن به عبادت تو پرداخته‏اند و نصیبشان از همه بیشتر بوده و بیش از همه از آن بهره یافته‏اند.

بار خدایا، اگر کسى از بندگان تو، حق این ماه آن چنان که شایسته اوست رعایت کرده و حرمتش نگه داشته و وظایف خود و احکام آن را به جاى آورده و از گناهان پرهیز کرده‏

و به تو تقرب جسته، آن سان که خشنودى تو نصیبش شده و رحمت تو بر او روى نهاده،

اى خداوند، همانند مزدى که او را مى‏دهى، از خزانه بى‏نیازیت به ما نیز ارزانى دار و چند برابر آن از فضل خود عطا فرماى،

که خزاین فضل تو را نقصان نیست،

بلکه همواره در افزایش است، و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو چه بخششى گواراست.

بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و براى ما مزدى بنویس چونان مزد کسى که این ماه را تا روز قیامت روزه داشته و تو را عبادت کرده است.

اى خداوند، ما در روز فطر، روز عید و شادمانى مؤمنان، روز اجتماع مسلمانان به گرد یکدیگر،

از هر گناه که مرتکب شده‏ایم و از هر کار زشت که ازین پیش از ما سر زده، و از هر خیال بد که در دل خود پنهان داشته‏ایم، توبه مى‏کنیم،

توبه کسى که در دل خیال بازگشتش به گناه نیست و بار دیگر به گناه باز نگردد،

توبه‏اى بى‏بازگشت، عارى از هر گونه شک و ریب.

بار خدایا، چنین توبه‏اى را از ما بپذیر و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم گردان.

اى خداوند، روزى ما ساز خوف از عقاب جهنم را و شوق به نعیم بهشت را، تا لذت آنچه را که از تو خواسته‏ایم در یابیم و از اندوه آنچه از آن به تو پناه مى‏آوریم وارهیم.

اى خداوند، ما را در شمار توبه کنندگانى در آور که محبت خود را به آنان ارزانى داشته‏اى و پذیرفته‏اى که به طاعت تو باز گردند، اى دادگرترین دادگران.

اى خداوند، از پدران و مادران و همکیشان ما، آنان که دیده از جهان بسته‏اند و آنان که هنوز جام مرگ ننوشیده‏اند، در گذر.

بار خدایا، بر محمد پیامبر ما و خاندان او درود بفرست همچنان که بر ملائکه مقربین خود درود فرستاده‏اى. و بر او و خاندانش درود بفرست، آن سان که بر پیامبران مرسل خود درود فرستاده‏اى.

و درود بفرست بر او و خاندانش، آن سان که بندگان صالح خود را درود فرستاده‏اى، درودى بر تر از درود آنها، اى پروردگار جهانیان.

درودى که برکت آن به ما رسد و سود آن نصیب ما گردد و سبب استجابت دعاى ما شود،

که تو کریم‏تر کسى هستى که بدو رغبت توان یافت و کارسازترین کسى هستى که بدو توکل توان کرد و تو خود بخشنده‏ترین کسان به سائلان درگاه خود هستى. و أنت على کل شی‏ء قدیر.

 

نیایش چهل و پنجم‏ صحیفه سجادیه
طبقه بندی: رمضان ماه میهمانی خدا، 

تاریخ : یکشنبه 29 مرداد 1391 | 06:43 ق.ظ | نویسنده : giga | نظرات
سلام بهونه ها
خوبین خوشین سرحالین؟
یه نوع شیرینی میخوام براتون آموزش بدم انگشت خور


مواد لازم:

 

2 تخم مرغ

1 لیوان شکر

1 بسته مارگارین

2 بسته وانیل

کمی هم بکینگ پودر

2 لیوان آرد

و کمی آرد سمولینا

 

شربت:

5 لیوان شکر

6 لیوان آب

تهیه:

مارگارین رو آب مینیم  بعد که خنک شد همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم._اگه مارگارین گرم باشه تخم مرغ نیم پز میشه._ خوب مخلوط رو ورز میدیم وبشکلی که تو عکس هست در میاریم. و تو آرد سمولینا می غلطونیم .وداخل فر میذاریم.

شربت هم که آسونه آب و شکر رو میجوشونیم حباب که زد شربت آماده هست.شربت باید کاملا خنک باشه که وقتی دسر داغ رو از فر بیرون اوردیم شربت رو روش بریزیم._هر دو گرم باشن دسر خمیر میشه وا میره.

 ترکها خیلی از آرد سمولینا استفاده میکنند اگر  شما نداشتید آرد سوخاری استفاده کنید.

این دسر نه عسل داره نه بادام, اسمش بخاطر شکلش هست.

طبقه بندی: رمضان ماه میهمانی خدا،  آشپزی، 

تاریخ : سه شنبه 10 مرداد 1391 | 12:46 ب.ظ | نویسنده : giga | نظرات

سلام بهونه های روزه دار عزیز

هدف ما از روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان علاوه بر اجر معنوی آن، بهره بردن از منافع جسمانی و روانی این ماه مبارک است. البته ماه رمضان امسال به دلیل مصادف شدن با روزهای گرم و طولانی تابستان دارای حساسیت و تحمل بیشتری است که با یک برنامه تغذیه ای درست هنگام افطار و سحر می توانیم بدون هیچگونه مشکلی از مزایای آن بهره ببریم و به مشکلاتی مانند ضعف بدنی، افت فشار، تشنگی و گرسنگی نیز دچار نشویم.

رعایت راهکارهای ساده تغذیه ای در افطار و سحر می تواند روزه داران را به منظور دریافت منافع بدنی و تسهیل بهره مندی از مزایای روحانی این ماه مبارک یاری کند زیرا یک فرد بیمار به درستی نمی تواند از برکات ماه رمضان فیض ببرد.

1. برای اینکه کمتر هنگام روزه داری تشنه شوید بهتر است در برنامه غذایی سحری از خوردن غذاهایی مثل انواع کوکو، بادمجان، سوسیس و کالباس، سس مایونز و سیر و پیاز و همچنین غذاهای چرب و پرنمک که سبب تشنگی زیاد در طول روز می شود پرهیز کنید.

2. سعی کنید از غذاهای آب پز شده و خورشت های آبدار و کم نمک استفاده کنید.

3. خوردن مواد شیرین مانند زولبیا و بامیه هنگام سحر سبب افت سریع قند خون و احساس گرسنگی در طول روز می شود.

4. بعد از خوردن سحری، بهتر است هنگام مسواک زدن برای کاهش تشنگی و خشکی دهان، از حجم کمتری خمیر دندان استفاده کنید.

5. سعی کنید در ماه رمضان میوه های آبدار و سبزیجات بیشتری مصرف کنید تا در طول روز دچار تشنگی نشوید.

6. بهتر است هنگام افطار از مخلوط آبلیموی تازه با آب یا چای کمرنگ یا شربت خاکشیر به جای قهوه و چای پر رنگ استفاده کنید.

7. خوردن 8 تا 12 لیوان آب از افطار تا هنگام سحر سبب می شود تا شما در طول روز کمتر دچار تشنگی شوید.

8. برای اینکه بعد از خوردن افطار و سحری دچار سوزش معده و ترش کردن نشوید بهتر است از غذاهای سبک و کم چرب استفاده کنید. در ضمن مایعات را پس از اتمام غذا بخورید و بلافاصله بعد از خوردن سحری به رختخواب نروید.

9. بهتر است افطار خود را با یک استکان آب ولرم یا یک فنجان شیر و عسل باز کنید و از خوردن غذا و شیرینی جات فراوان هنگام افطار بپرهیزید تا دچار سنگینی و مشکلات معده نشوید.

10. سعی کنید وعده های غذایی مانند پلو و خورشت را دو ساعت بعد از افطار میل کنید تا هضم آن آسان باشد.

11. برای جلوگیری از بروز یبوست و مشکلات روده، بعد از خوردن افطار آلو و انجیر خیس شده و میوه هایی همچون گلابی، هلو و هندوانه میل کنید.

12. ورزش سبک و پیاده روی بعد از افطار به هضم غذا و جلوگیری از یبوست کمک زیادی می کند.

13. وعده سحری را به هیچ عنوان حذف نکنید زیرا ادامه دادن به این روال در طول ماه رمضان سبب افت بدنی و تحلیل عضلانی خواهد شد.

14. نان و پنیر کم نمک با سبزی یا گردو با یک لیوان شیر از بهترین خوردنی ها برای سحر محسوب می شود زیرا علاوه بر حجم سبک دارای قوت بسیار است.

15. برای اینکه در طول روز کمتر تشنه شوید بهتر است علاوه بر خوردن آب فراوان در فاصله افطار تا سحر، از کربوهیدرات هایی همچون نان و غلات و ماکارونی سبوس دار در وعده افطار و سحر استفاده کنید. این مواد سبب می شود گلیکوژن بدن در حد نرمال حفظ شده و فرد کمتر دچار تشنگی شود.
طبقه بندی: رمضان ماه میهمانی خدا، 

تاریخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 | 12:21 ب.ظ | نویسنده : giga | نظرات

سلام بهونه های عزیزم

با گذشت سالی دیگر، ماه مبارک رمضان در حالی بازگشت که مسلمانان، بویژه در خاورمیانه، حوادث دوران سازی را رقم زدند و تجربه کردند. در این گزارش، با کوتاه ترین و طولانی ترین ساعات روزه داری در سراسر جهان آشنا می شویم. (با تذکر این نکته که مقدار زمان به صورت متوسط در نظر گرفته شده است؛ هم از نظر گستره جغرافیایی و هم از جهت روزهای ماه).


آرژانتین؛ به سبب قرار گرفتن در نقطه جنوبی آمریکای جنوبی،
کوتاه ترین زمان روزه داری را داراست با 9 ساعت و 30 دقیقه
استرالیا؛ به دلیل قرار داشتن در جنوب کره زمین، 10 ساعت
آفریقای جنوبی؛ 10 ساعت و 30 دقیقه
برزیل؛ 11 ساعت
کنیا؛ 12 ساعت
مکزیک؛ 13 ساعت و 20 دقیقه
مراکش؛ 14 ساعت
چین؛ 14 ساعت
یونان؛ 14 ساعت و 30 دقیقه
ژاپن؛ 14 ساعت و 30 دقیقه
ایالات متحده؛ 15 ساعت
ایران؛ 16 ساعت
فرانسه؛ 16 ساعت
عربستان؛ 16 ساعت
انگلیس؛ 16 ساعت و 30 دقیقه
مصر؛ 16 ساعت و 30 دقیقه
آلمان؛ 16 ساعت و 30 دقیقه
کانادا؛ 18 ساعت
هلند؛ 18 ساعت و 30 دقیقه
ایسلند؛ 20 ساعت و 20 دقیقه
دانمارک با 21 ساعت طولانی ترین روز را دارد

طبقه بندی: رمضان ماه میهمانی خدا، 

تاریخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 | 11:29 ق.ظ | نویسنده : giga | نظرات
سلام به همه بهونه های عزیزم
ماه پرخیر و برکت رمضان ، ماه خدا ، فرا رسید
هر چه کوله بارمون از ماههای رجب و شعبان خالی است ، اما این ماه ماه میهمانی خداست
یعنی هر کار خوب چندین برابر ثواب دارد و طاعات و عباداتمون به معبودمون نزدیکترمون میکنه.
انشاالله که وقتی این ماه به اتمام میرسه پشیمون نباشیم و کوله بارمون پر پر باشه آمین

طرز تهیه زولبیا که شیرینی بیشتر ماطق ایران در ماه مبارک رمضانه

مواد لا زم

نشاسته= 500 گرم
ماست= 150 گرم
شكر =200 گرم
روغن برای سرخ كردن
گلاب =2 تا 3 قاشق

طرز تهیه

نشاسته را در ماست حل كرده از صافی رد می كنیم تا صاف و بدون گلوله شود آرد را اضافه كرده مخلوط مینماییم مایه را
یكی دو ساعت می گذاریم بماند. روغن مایع فراوان را داغ می كنیم و بعد مایه را در قیف مخصوص ریخته خطوطی دایره وار بطوریكه یكدیگر را قطع كند در روغن داغ شده می پذیم .

( در صورتیكه زولبیا خوب پف نكرد جوش شیرین را با مایه مخلوط می كنیم . به همین طریق زولبیا را آماده می كنیم و دو طرف آنرا سرخ می كنیم بلا فاصله در شربت زولبیا می اندازیم. )


مواد لازم برای شربت :

شكر

2فنجان

 آب

 یك فنجان

گلاب

2 قاشق سوپخوری

زعفران حل شده

یك قاشق مرباخوری

آبلیمو

 یك قاشق مربا خوری

طرز تهیه شربت :

آب و شكر را روی حرارت ملایم قرار می دهیم تا بجوشد. بعد گلاب و زعفران را اضافه كرده، سپس آبلیمو را می ریزیم. پس از چند جوش، شربت آماده شده را از روی شعله بر می داریم.
توجه داشته باشید که شربت رقیق نباشدطبقه بندی: رمضان ماه میهمانی خدا،  آشپزی، 

تاریخ : شنبه 31 تیر 1391 | 04:59 ب.ظ | نویسنده : giga | نظرات
شمارهمتن سورهعبدالباسطقاریان متفرقه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۱۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
الحمد
البقرة
آل عمران
النساء
المائدة
الأنعام
الأعراف
الأنفال
التوبة
یونس
هود
یوسف
الرعد
إبراهیم
الحجر
النحل
الإسراء
الكهف
مریم
طه
الأنبیاء
الحج
المؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء 
النمل
القصص
العنكبوت
الروم
لقمان
السجدة
الأحزاب
سبأ
فاطر
یس
الصافات
ص
الزمر
غافر
فصلت
الشورى
الزخرف
الدخان
الجاثیة
الأحقاف
محمد
الفتح
الحجرات
ق
الذاریات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحدید
المجادلة
الحشر
الممتحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغبن
الطلاق
التحریم
الملك
القلم
الحاقة
المعارج
نوح
الجن
المزمل
المدثر
القیامة
الإنسان
المرسلات
النبأ
النازعات
عبس
التكویر
الإنفطار
المطففین
الانشقاق
البروج
الطارق
الأعلى
الغاشیة
الفجر
البلد
الشمس
اللیل
الضحى
الانشراح
التین
العلق
القدر
البینة
الزلزال
العادیات
القارعة
التكاثر
العصر
الهمزة
الفیل
قریش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النصر
لهب
الإخلاص
الفلق
الناس
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوت
تلاوتطبقه بندی: قرآن،  رمضان ماه میهمانی خدا، 

تاریخ : یکشنبه 23 مرداد 1390 | 03:17 ب.ظ | نویسنده : giga | نظرات
سلام به همه بهونه های عزیزم

به ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن در آیات زیر اشاره شده است

۱- سوره بقره آیات ۱۸۳تا ۱۸۵

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پیش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد كه پرهیزگارى كنید.

[روزه در] روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است] [ولى] هر كس از شما بیمار یا در سفر باشد [به همان شماره] تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بدارد] و بر كسانى كه [روزه] طاقت‏فرساست كفاره‏اى است كه خوراك دادن به بینوایى است و هر كس به میل خود بیشتر نیكى كند پس آن براى او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بهتر است.

ماه رمضان [همان ماه] است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده است [كتابى ] كه مردم را راهبر و [متضمن] دلایل آشكار هدایت و [میزان] تشخیص حق از باطل است پس هر كس از شما این ماه را درك كند باید آن را روزه بدارد و كسى كه بیمار یا در سفر است [باید به شماره آن] تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بدارد] خدا براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد تا شماره [مقرر] را تكمیل كنید و خدا را به پاس آنكه رهنمونیتان كرده است به بزرگى بستایید و باشد كه شكرگزارى كنید.

۲- سوره بقره آیه ۱۸۷

در شبهاى روزه همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گردیده است آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستید خدا مى‏دانست كه شما با خودتان ناراستى مى‏كردید پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت پس اكنون [در شبهاى ماه رمضان مى‏توانید] با آنان همخوابگى كنید و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب كنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه [شب] بر شما نمودار شود سپس روزه را تا [فرا رسیدن] شب به اتمام رسانید و در حالى كه در مساجد معتكف هستید [با زنان] درنیامیزید این است ‏حدود احكام الهى پس [زنهار به قصد گناه] بدان نزدیك نشوید این گونه خداوند آیات خود را براى مردم بیان مى‏كند باشد كه پروا پیشه كنند.

۳- سوره أحزاب آیه ۳۵

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت‏پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه‏دهنده و مردان و زنان روزه‏دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه خدا را فراوان یاد مى‏كنند خدا براى [همه] آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است.
طبقه بندی: قرآن،  رمضان ماه میهمانی خدا، 

تاریخ : شنبه 22 مرداد 1390 | 09:50 ب.ظ | نویسنده : giga | نظرات
سلام به بهونه های عزیزم

روزه

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :

لَوْ یَعْلَمُ الْعَبْدُ ما فِی رَمَضانِ لَوَدَّ اَنْ یَکُونَ رَمَضانُ السَّنَة.

اگر بندگان از برکت ها و حقایق ماه رمضان آگاهی می یافتند، آرزو می کردند که رمضان یک سال باشد.

اِنَّ اَبْوابَ السَّماءِ تُفْتَحُ فی اَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضانِ وَ لا تُغْلَقُ اِلی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ.

به راستی که درهای آسمان در شب اول رمضان باز می شود و تا شب آخر ماه بسته نمی شود.

لَوْ عَلِمْتُم مالَکُم فِی رَمَضانِ لَزِدْتُم لِلّه تَبارَکَ و تَعالی شُکْرا.

اگر بدانید در رمضان چه برای شما تقدیر شده است، سپاس خود را برای خدا افزون می کنید.

«وَکَّلَ اللّه ُ مَلائِکَةً بِالدُّعاءِ لِلصّائِمین؛ خداوند، فرشتگانی را مأمور دعا برای روزه داران کرده است».

حضرت علی علیه السلام :

صَوْمُ الْقَلْبِ خَیْرٌ مِنْ صِیامِ اللِّسانِ و صِیامُ اللِّسانِ خَیْرٌ مِنْ صِیامِ الْبَطْن.

روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان نیز از روزه شکم برتر است.

صَوْمُ النَّفْسِ عَنْ لَذّاتِ الدُّنیا اَنْفَعُ الصِّیامِ.

روزه نفس از لذت های دنیا، سودمندترین روزه هاست. روزه عام از شراب و نان بود روزه خاص از همه عصیان بود
روزه های او بود از غیر دوست هر چه می خواهد، همه از بهر اوست

مولوی

الصِّیامُ اِجْتِنابُ الْمَحارِمِ کَما یَمْتَنِعُ الرَّجُل مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ.

روزه، خود نگه داری از حرام های الهی است، همان گونه که انسان از غذا و نوشیدنی [در این ماه] پرهیز می کند.

خداوند از میان روزها، جمعه و از میان ماه ها، ماه رمضان و از میان شب ها، شب قدر را برگزید.

امام باقر علیه السلام : «الصِّیام وَالْحَجُّ تَسْکینُ الْقُلُوبِ؛ روزه و حج سبب آرامش دل هاست».

امام صادق علیه السلام :

غُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضان و قَلْبُ شَهرِ رَمَضان لَیْلَةُ الْقَدْرِ.

برجسته ترین ماه ها، ماه رمضان است و قلب ماه رمضان، شب قدر است.

نِعْمَ الشَّهْرُ رَمَضانُ کانَ یُسَمّی عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّه ِ الْمَرْزُوقُ.

چه خوب ماهی است ماه رمضان؛ ماهی که در زمان پیامبر ماه «پربرکت» نامیده شد.

امام هادی علیه السلام :

فَرَضَ اللّه ُ تَعالی الصَّوْمَ لِیَجِدَ الْغَنِیُّ مَسَّ الْجُوع لِیَحْنُو عَلَی الْفَقِیرِ.

خداوند متعال روزه را واجب کرد تا غنی حس گرسنگی را بچشد. سپس بر فقیر مهر ورزد.

برهان الله

برگرفته از
طبقه بندی: رمضان ماه میهمانی خدا، 

تاریخ : دوشنبه 17 مرداد 1390 | 09:26 ب.ظ | نویسنده : giga | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic