یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمیدارم زیرا که تویی کارم زیرا که تویی